എന്താണ് FLoC ? ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ട്രാക്കിംഗ് രീതി ഫെഡറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ഓഫ് കോഹോർട്സ് അഥവാ FLoC.സ്ഥിരമായി പല ബ്രൗസറുകളും തേർഡ് -പാർട്ടി കുക്കീസ്‌ തടഞ്ഞതിനാൽ, കുക്കികൾ ഡാറ്റ ട്രാക്കു ചെയുന്നത് കുറയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രാക്കിംഗ് പൂർണമായും അവസാനിച്ചു എന്നല്ല ,അവിടേക്കാണ് ഗൂഗിൾ...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...